ZAWODLAR

"Türkmensement" önümçilik birleşigi

Türkmenistanyň senagat ministrliginiň tabynlygyndaky edarasy bolup, garamagynda 4 sany - Baharly, Lebap, Kelete we Jebel sement zawodlary bar.

"Türkmenmermer" YGPJ

"Türkmenmermer" yapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti - tebigy daşlardan örtgi materiallaryny öndürýär, olar: plitalar, basgançaklar, dürli ölçegli penjire önümleri we kiçi binagärlik şekilleriniň aýratyn bölekleri.

Gazbeton öndürýän zawody

Döwrebap täze tehnologiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylan ýyllyk taslama kuwwatlylygy 200 müň m3 barabar bolan Gazbeton öndürýän zawody. Gazbeton önümleriniň pes ýylylyk geçirijiligi, jaýlary ýylatmak we sowatmak üçin çykdajylary ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär.

"Türkmendaşlary" önümçilik birleşigi

"Türkmendaşlary" önümçilik birleşiginiň döredilen gününden bäri geçen döwürde magdan däl gurluşyk materiallaryny öndürýän kärhanalary bar.

"Türkmendemirönmüleri" döwlet kärhanasy

Zawodda dürli ölçegde gurluşyk armatury, sweller we burçlyk öndürilýär. "Türkmendemirönümleri" döwlet kärhanasy Ahal welaýatynyň Derweze etrabynda Asgabat-Dasoguz awtoýolunyň 22-nji kilometrinde ýerleşýär.

"Türkmendemirbetonönümleri" önümçilik birleşigi

Gurluşyk üçin gerekli dürli demirbeton önümlerini, alýumin, demir we plastiki gapylary, witražlary, penjireleri, ternawlary, ker amzit önümini, keramzit kerpiçlerini, metall önümlerini, tehniki we medisina kislorodyny öndürýär we ýerleýär, şeýle hem beýleki kärhanalaryň buýurmalary esasynda gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirýär.

"Türkmenmaşyngurluşyk" konserni

"Türkmenkerpiç" önümçilik birleşigi